(Bao gồm đơn bảo trợ tài chính và DS-260)
HSNCNVC - $300.00
(+$80 cho 1 con đi kèm)
XTXOLM - $500.00
(giảm $100 cho con tiếp theo)
BLC - $300.00
(2 người)
BLCM02 - $450.00
(1 người)
BLCM01 - $300.00
(+$60 cho 1 con đi kèm)
BLVC05 - $700.00
(+$60 cho 1 con đi kèm)
BLVC - $400.00
(+$60 cho 1 con đi kèm)
BLHTHP - $300.00