Đơn xin nhập tịch

Vui lòng mua dịch vụ trước khi cung cấp thông tin

Quí vị vui lòng cung cấp đầy đủ và chi tiết thông tin sau đây
1. A number:
2. Bạn ít nhất 18 tuổi và: (chọn 1 trong các trường hợp sau)
Bạn là thường trú nhân Mỹ ít nhất 5 năm.Bạn là thường trú nhân Mỹ ít nhất 3 năm. Bên cạnh đó, bạn vẫn còn kết hôn và sống cùng với người vợ/chồng công dân Mỹ ít nhất 3 năm, và vợ/chồng bạn đã là công dân Mỹ trong vòng 3 năm đó khi bạn nộp đơn xin quốc tịch này.Bạn là thường trú nhân Mỹ hợp pháp và vợ/chồng bạn là công dân Mỹ, đang đảm nhiệm công việc cho chính phủ Mỹ ở nước ngoài.Bạn nộp đơn này dựa trên điều kiện của quân đội.Trường hợp khác, giải thích:
3.a. Họ
3.b. Tên
3.c. Tên lót
4.a. Họ (trên thẻ xanh)
4.b. Tên (trên thẻ xanh)
4.c. Tên lót (trên thẻ xanh)
5. Họ tên khác (nếu có)
6. Bạn có muốn đổi tên không?
Không
Nếu có, ghi đầy đủ họ tên mới:
7. U.S. Social Security Number (nếu có)
8. Giới Tính
NamNữ
9. Tháng/ngày/năm sinh
10. Tháng/ngày/năm bạn trở thành thường trú nhân
11. Quốc gia nơi sinh
12. Quốc tịch
13. Bạn có bất kì khiếm khuyết nào về thể chất và tinh thần mà có thể cản trở việc bạn chứng minh khả năng Anh Văn và kiến thức lịch sử và chính phủ Hoa Kỳ?
Không
14. Miễn thi Tiếng Anh cho những trường hợp sau:
50 tuổi trở lên và đã là thường trú nhân ở Mỹ ít nhất 20 năm tại thời điểm nộp đơn thi quốc tịch55 tuổi trở lên và đã là thường trú nhân ở Mỹ ít nhất 15 năm tại thời điểm nộp đơn thi quốc tịch65 tuổi trở lên và đã là thường trú nhân ở Mỹ ít nhất 20 năm tại thời điểm nộp đơn thi quốc tịch (trường hợp này, bài thi về lịch sử và chính phủ Hoa Kỳ sẽ đơn giản hơn)
15. Bạn có bị khiếm khuyết không?
Không
16. Số điện thoại
17. Email
18. Địa chỉ cư trú trong vòng 5 năm gần nhất (bắt đầu từ địa chỉ hiện tại trở đi)
Địa chỉ (1)
Ở từ tháng/ngày/năm (1)
Đến tháng/ngày/năm (1)
Địa chỉ (2)
Ở từ tháng/ngày/năm (2)
Đến tháng/ngày/năm (2)
Địa chỉ (3)
Ở từ tháng/ngày/năm (3)
Đến tháng/ngày/năm (3)
Địa chỉ (4)
Ở từ tháng/ngày/năm (4)
Đến tháng/ngày/năm (4)
19. Địa chỉ gửi thư (nếu khác địa chỉ trên)
20. Cha mẹ bạn có kết hôn trước khi bạn 18 tuổi không?
Không
21. Thông tin về mẹ bạn
Mẹ bạn có phải là công dân Mỹ?
Không
Nếu có, cung cấp
Họ
Tên
Tên lót
Quốc gia nơi sinh
Tháng/ngày/năm sinh
Tháng/ngày/năm trở thành công dân Mỹ
A number (nếu có)
22. Thông tin về cha bạn
Cha bạn có phải là công dân Mỹ?
Không
Nếu có, cung cấp
Họ
Tên
Tên lót
Quốc gia nơi sinh
Tháng/ngày/năm sinh
Tháng/ngày/năm trở thành công dân Mỹ
A number (nếu có)
23. Dân tộc
24. Chiều cao
25. Cân nặng
26. Màu mắt
27. Màu tóc
28. Học ở trường nào hoặc làm cho công ty nào (trong vòng 5 năm gần đây)
Tên công ty/trường học (1)
Địa chỉ (1)
Từ tháng/ngày/năm (1)
Đến tháng/ngày/năm (1)
Chức vụ (1)
Tên công ty/trường học (2)
Địa chỉ (2)
Từ tháng/ngày/năm (2)
Đến tháng/ngày/năm (2)
Chức vụ (2)
Tên công ty/trường học (3)
Địa chỉ (3)
Từ tháng/ngày/năm (3)
Đến tháng/ngày/năm (3)
Chức vụ (3)
29. Bạn đã ở ngoài nước Mỹ tổng cộng bao nhiêu ngày (trong vòng 5 năm gần đây)
30. Bạn đã có bao nhiêu chuyến đi ra khỏi nước Mỹ (trong vòng 5 năm gần đây)
31. Liệt kê những chuyến đi ra ngoài nước Mỹ trong vòng 5 năm qua. Bắt đầu bằng chuyến đi gần đây nhất:
Ngày rời khỏi (1)
Ngày về Mỹ (1)
Chuyến đi kéo dài 6 tháng hoặc hơn? (1)
Không
Quốc gia đến (1)
Tổng ngày ở ngoài nước Mỹ (1)
Ngày rời khỏi (2)
Ngày về Mỹ (2)
Chuyến đi kéo dài 6 tháng hoặc hơn? (2)
Không
Quốc gia đến (2)
Tổng ngày ở ngoài nước Mỹ (2)
Ngày rời khỏi (3)
Ngày về Mỹ (3)
Chuyến đi kéo dài 6 tháng hoặc hơn? (3)
Không
Quốc gia đến (3)
Tổng ngày ở ngoài nước Mỹ (3)
Ngày rời khỏi (4)
Ngày về Mỹ (4)
Chuyến đi kéo dài 6 tháng hoặc hơn? (4)
Không
Quốc gia đến (4)
Tổng ngày ở ngoài nước Mỹ (4)
32. Tình trạng hôn nhân hiện tại
Độc thân, chưa bao giờ kết hônĐã kết hônĐã li hônQuá phụĐã li thânHôn nhân bị hủy bỏ
33. Chồng bạn có phải là thành viên của Quân Đội Mỹ không?
Không
34. Bạn đã kết hôn bao nhiêu lần?
35. Nếu bạn đã kết hôn, cung cấp thông tin vợ/chồng bạn
Họ
Tên
Tên lót
Họ trước kết hôn
Tên trước kết hôn
Tên lót trước kết hôn
Tháng/ngày/năm sinh
Tháng/ngày/năm đăng kí kết hôn
Địa chỉ cư trú
Công ty đang làm việc
36. Vợ/chồng hiện tại của bạn có phải là công dân Mỹ?
Không
Nếu có, trả lời mục I
Nếu không, trả lời mục II
I. Vợ/chồng bạn trở thành công dân Mỹ khi nào?
từ khi sinh ra, trả lời IIItrường hợp khác, cung cấp tháng/ngày/năm vợ/chồng bạn trở thành công dân Mỹ
II. Quốc tịch của vợ/chồng bạn là gì?
A-number?
Tình trạng cư trú?
Thường trú nhânTrường hợp khác, Giải thích
III. Vợ/chồng bạn đã kết hôn bao nhiêu lần?
Nếu đã từng kết hôn trước đây, cung cấp thông tin của tất cả những vợ/chồng trước của vợ/chồng bạn
Họ
Tên
Tên lót
Tình trạng cư trú
Công dân MỹThường trú nhânTrường hợp khác
Tháng/ngày/năm sinh
Quốc gia nơi sinh
Quốc tịch
Tháng/ngày/năm kết hôn
Tháng/ngày/năm ly hôn
Hôn nhân kết thúc do:
Ly hônVợ/chồng qua đờiTrường hợp khác (giải thích)
37. Nếu bạn từng kết hôn trước đây và có hơn 1 cuộc hôn nhân, cung cấp thông tin của vợ/chồng cũ:
Họ
Tên
Tên lót
Tình trạng cư trú:
Công dân MỹThường trú nhânTrường hợp khác
Tháng/ngày/năm sinh
Quốc gia nơi sinh
Quốc tịch
Tháng/ngày/năm kết hôn với bạn
Tháng/ngày/năm li hôn với bạn
Cuộc hôn nhân kết thúc do:
Li hônVợ/chồng qua đời
38. Bạn có bao nhiêu người con? (kể cả con nuôi và con kế)
39. Cung cấp thông tin con
Họ,tên,tên lót (1)
A number (nếu có) (1)
Tháng/ngày/năm sinh (1)
Quốc gia nơi sinh (1)
Địa chỉ cư trú (1)
Mối quan hệ (con ruột, con nuôi hay con kế) (1)
Họ,tên,tên lót (2)
A number (nếu có) (2)
Tháng/ngày/năm sinh (2)
Quốc gia nơi sinh (2)
Địa chỉ cư trú (2)
Mối quan hệ (con ruột, con nuôi hay con kế) (2)
Họ,tên,tên lót (3)
A number (nếu có) (3)
Tháng/ngày/năm sinh (3)
Quốc gia nơi sinh (3)
Địa chỉ cư trú (3)
Mối quan hệ (con ruột, con nuôi hay con kế) (3)
1. Bạn có từng thỉnh cầu trở thành công dân Mỹ trước đây?
Không
2. Bạn có từng đăng kí bầu cử ở Mỹ?
Không
3. Bạn có từng bầu cử ở Mỹ?
Không
4. Bạn có thuộc dòng dõi hoàng tộc không?
Không
5. Bạn có từng bị giam giữ ở viện tâm thần?
Không
6. Bạn có nợ tiền thuế của Chính Phủ Mỹ không?
Không
7. Kể từ khi trở thành thường trú nhân, bạn có từng không nộp thuế cho Chính Phủ?
Không
8. Bạn có từng cho là mình không phải thường trú nhân Mỹ?
Không
9. Bạn có từng tham gia các tổ chức, hoạt động xã hội, câu lạc bộ nào ở Mỹ hoặc ở các nước khác không?
Không
10. Bạn có từng là thành viên của tổ chức Cộng Sản?
Không
11. Bạn có từng là thành viên của chế độ chuyên chế?
Không
12. Bạn có từng là thành viên của tổ chức khủng bố?
Không
13. Bạn có từng chủ trương lật đổ bất kì chính phủ nào bằng lực lượng hoặc bạo lực?
Không
14. Bạn có từng ngược đãi ai đó chỉ vì sắc tộc, tôn giáo, quốc gia hoặc quan điểm chính trị?
Không
15. Bạn có từng làm việc cho chính phủ Đức?
Không
16. Bạn có từng dính líu đến tội diệt chủng?
Không
17. Bạn có từng dính líu đến tội tra tấn?
Không
18. Bạn có từng dính líu đến tội giết người?
Không
19. Bạn có từng dính líu đến việc làm người khác bị thương có chủ đích?
Không
20. Bạn có từng dính líu đến việc cưỡng ép tình dục?
Không
21. Bạn có từng dính líu đến việc ngăn cản ai đó thực hiện tôn giáo?
Không
22. Bạn có từng là thành viên, phục vụ hay hỗ trợ đơn vị quân đội?
Không
23. Bạn có từng là thành viên, phục vụ hay hỗ trợ tổ chức bán quân đội?
Không
24. Bạn có từng là thành viên, phục vụ hay hỗ trợ đơn vị cảnh sát?
Không
25. Bạn có từng là thành viên, phục vụ hay hỗ trợ đơn vị tự phòng thủ?
Không
26. Bạn có từng là thành viên, phục vụ hay hỗ trợ đơn vị cảnh vệ?
Không
27. Bạn có từng là thành viên, phục vụ hay hỗ trợ nhóm nổi loạn?
Không
28. Bạn có từng là thành viên, phục vụ hay hỗ trợ nhóm quân du kích?
Không
29. Bạn có từng là thành viên, phục vụ hay hỗ trợ dân quân?
Không
30. Bạn có từng là thành viên, phục vụ hay hỗ trợ tổ chức phiến quân?
Không
31. Bạn có từng làm việc, tình nguyện hoặc phục vụ trong nhà tù?
Không
32. Bạn có từng làm việc, tình nguyện hoặc phục vụ trong trại giam?
Không
33. Bạn có từng làm việc, tình nguyện hoặc phục vụ ở khu tạm giam?
Không
34. Bạn có từng làm việc, tình nguyện hoặc phục vụ ở trại lao động?
Không
35. Bạn có từng làm việc, tình nguyện hoặc phục vụ ở bất cứ nơi nào mà người ta bị bắt buộc ở lại?
Không
36. Bạn có từng tham gia hoặc giúp đỡ tổ chức sử dụng vũ khí tấn công hoặc đe dọa người khác?
Không
37. Bạn có từng cung cấp hay buôn bán vũ khí?
Không
38. Bạn có từng được đơn vị quân đội, bán quân đội đào tạo sử dụng vũ khí?
Không
39. Bạn có từng sử dụng người dưới 15 tuổi để phục vụ lực lượng quân đội?
Không
40. Bạn có từng sử dụng người dưới 15 tuổi để phục vụ trận chiến?
Không
41. Bạn có từng dính líu, hỗ trợ hoặc có ý phạm tội nhưng không bị bắt?
Không
42. Bạn có từng bị bắt giữ vì bất cứ tội gì?
Không
43. Bạn có từng bị buộc tội dính líu, hỗ trợ hoặc cố ý vi phạm pháp luật?
Không
44. Bạn có từng bị kết án có tội?
Không
45. Bạn có từng trong tình trạng kháng cáo, rút lại án?
Không
46. Bạn có bao giờ được hoãn án hoặc ân xá?
Không
47. Bạn có từng ở tù?
Không
48. Bạn có từng nghiện rượu?
Không
49. Bạn có từng làm gái mại dâm hoặc dẫn dắt gái mại dâm?
Không
50. Bạn có từng buôn bán ma túy?
Không
51. Bạn có từng kết hôn với nhiều người cùng 1 thời điểm?
Không
52. Bạn có từng kết hôn với ai đó để đạt được lợi ích nhập cư?
Không
53. Bạn có từng giúp ai đó nhập cư vào Mỹ bất hợp pháp?
Không
54. Bạn có từng đánh bạc bất hợp pháp?
Không
55. Bạn có từng không hỗ trợ, cấp dưỡng cho người phụ thuộc tài chính?
Không
56. Bạn có từng bóp méo sự thật để đạt được lợi ích từ chính phủ Mỹ?
Không
57. Bạn có từng cung cấp sai, gian dối hồ sơ gửi cho chính phủ Mỹ?
Không
58. Bạn có từng nói dối nhân viên chính phủ Mỹ để đạt được mục đích nhập cư?
Không
59. Bạn có từng bị trục xuất khỏi nước Mỹ?
Không
60. Bạn có từng bị yêu cầu ra khỏi nước Mỹ?
Không
61. Bạn có từng trong tình trạng sẽ bị trục xuất khỏi nước Mỹ?
Không
62. Bạn có từng phục vụ quân đội Mỹ?
Không
63. Bạn đang là thành viên trong quân đội Mỹ?
Không
64. Bạn có từng bị đuổi khòi quân đội Mỹ?
Không
65. Bạn có từng bị đuổi khỏi khóa đào tạo trong quân đội Mỹ vì bạn là người nước ngoài?
Không
66. Bạn có từng rời khỏi Mỹ vì muốn tránh gia nhập quân đội?
Không
67. Bạn có từng nộp đơn xin miễn giảm dịch vụ quân đội?
Không
68. Bạn có bao giờ bị quân đội Mỹ từ bỏ?
Không
69. Bạn có hỗ trợ Hiến Pháp và Chính Phủ Mỹ?
Không
70. Bạn có hiểu lời tuyên thệ với nước Mỹ?
Không
71. Bạn có sẵn sàng tuyên thệ với nước Mỹ?
Không
72. Nếu luật pháp yêu cầu, bạn có sẵn sàng chiến đấu vì nước Mỹ?
Không
73. Nếu luật pháp yêu cầu, bạn có sẵn sàng phục vụ quân đội Mỹ?
Không
74. Nếu luật pháp yêu cầu, bạn có sẵn sàng làm việc cho đất nước?
Không
75. Nếu bạn là nam, bạn có từng đăng kí nghĩa vụ quân sự
Không
Nếu có, cung cấp tháng/ngày/năm đăng kí và mã số.