Đơn xin giấy phép du lịch

Vui lòng mua dịch vụ trước khi cung cấp thông tin
Mua dịch vụ

Quí vị vui lòng cung cấp đầy đủ và chi tiết thông tin sau đây
1. Đánh dấu vào trường hợp của bạn
a. Tôi là thường trú nhân hoặc thường trú có điều kiện, nộp đơn xin phép được nhập cảnh trở lại Mỹb. Tôi đang trong tình trạng tị nạn, nộp đơn xin giấy phép xuất nhập cảnh cho người tị nạnc. Tôi là thường trú nhân từ hồ sơ người tị nạn, nộp đơn xin phép xuất nhập cảnh cho người tị nạnd. Tôi nộp đơn xin giấy thông hành tạm thời (Advanced Parole Document)e. Tôi đang ở ngoài nước Mỹ và nộp đơn xin giấy thông hành tạm thờif. Tôi nộp đơn xin giấy thông hành tạm thời giúp cho một người đang ở ngoài nước Mỹ
Nếu chọn "f. Tôi nộp đơn xin giấy thông hành tạm thời giúp cho một người đang ở ngoài nước Mỹ" ->cung cấp thông tin của người đó, như sau:
Họ
tên
tên lót
Tháng/ngày/năm sinh
Quốc gia nơi sinh
Quốc tịch
Số điện thoại
Địa chỉ cư trú
2. Tháng/ngày/năm dự định khởi hành chuyến đi?
3. Chuyến đi dự định kéo dài bao lâu?
4. Bạn hoặc bất cứ người nào bao gồm trong đơn này có đang trong tiến trình bị trục xuất, từ chối hoặc hủy bỏ tình trạng không?
không
Nếu có -> cung cấp vị trí văn phòng Sở Di Trú (văn phòng ở tiểu bang nào)
5. Bạn có bao giờ được cấp giấy xin phép tái nhập cảnh (Reentry Permit) hoặc hồ sơ du lịch cho người tị nạn?
không
Nếu có -> cung cấp tháng/ngày/năm được cấp
6. Bạn muốn giấy phép này được gừi đến địa chỉ nào?
7. Số điện thoại
8. Nêu rõ mục đích chuyến đi
9. Liệt kê những quốc gia bạn định ghé thăm
10. Nếu bạn muốn đăng kí xin giấy phép tái nhập cảnh (Reentry permit), cung cấp các thông tin sau:
Kể từ khi trở thành thường trú nhân Mỹ hoặc trong suốt 5 năm qua (ít hơn 5 năm), tổng số thời gian bạn ở ngoài nước Mỹ là bao nhiêu?
Ít hơn 6 tháng6 tháng đến 1 năm1-2 năm2-3 năm3-4 nămHơn 4 năm
Kể từ khi trở thành thường trú nhân Mỹ, bạn có từng khai thuế thu nhập Liên Bang như một người không thường trú hoặc không khai thuế thu nhập Liên Bang vì bạn cho rằng mình không phài thường trú nhân?
không
Nếu có -> cung cấp thông tin và giải thích cụ thể
Nếu bạn muốn đăng kí xin hồ sơ du lịch cho người tị nạn (Refugee Travel Document), cung cấp các thông tin sau:
Bạn tị nạn từ quốc gia nào?
Bạn có ý định đi đến quốc gia nêu trên không?
không
Kể từ khi trở thành người tị nạn:
Bạn có từng quay về quốc gia nêu trên chưa?
không
Bạn có từng nộp đơn xin hộ chiếu, đổi hộ chiếu hoặc giấy xin nhập cảnh chưa?
không
Bạn có từng xin và nhận được trợ cấp/lợi ích nào từ quốc gia nêu trên không?
không
Kể từ khi trở thành người tị nạn, bạn có từng theo thủ tục pháp lí hoặc tình nguyện:
Đạt được lại quốc tịch của quốc gia nêu trên?
không
Đạt được quốc tịch mới?
không
Được thừa nhận tình trạng tị nạn ở bất kì quốc gia nào khác?
không
Nếu chọn có bất kì câu nào trong 6 câu trên -> bạn phải giải thích cụ thể cho từng trường hợp (ghi tên và A-number)
Nếu bạn muốn đăng kí xin giấy thông hành tạm thời (Advanced Parole), cung cấp các thông tin sau:
Giải thích vì sao bạn đủ tiêu chuẩn để có giấy phép tái nhập (Advanced Parole)
Bạn có ý định sử dụng giấy phép này để đi bao nhiêu lần? (1 chuyến đi hay hơn 1 chuyến đi?)
Nếu bạn có ý định nhận giấy thông hành này ở ngoài nước Mỹ, cung cấp thành phố và quốc gia nơi Đại Sứ Quán hoặc Lãnh Sự Quán Mỹ mà bạn muốn nhận giấy báo tin
Cung cấp địa chỉ và số điện thoại bên ngoài nước Mỹ để có thể nhận tin báo