Đơn bảo trợ tài chính diện Fiance

Vui lòng mua dịch vụ trước khi cung cấp thông tin

Quí vị vui lòng cung cấp đầy đủ và chi tiết thông tin sau đây

Người bảo trợ

1.a. Họ:
1.b. Tên:
1.c. Tên lót:
2.Tên khác (nếu có):
3. Địa chỉ gửi thư:
4. Địa chỉ cư trú:
5. Tháng/ngày/năm sinh
6. Sinh tại thành phố nào
7. Sinh tại quốc gia nào
8. A-number (nếu có)
9. U.S. Social Security Number
10. Số điện thoại
11. Email
12. Tình trạng cư trú (chọn ô phù hợp tình trạng của bạn)
Tôi là công dân Mỹ thông qua thi nhập tịch -> số quốc tịch là:
Tôi là công dân Mỹ thông qua cha mẹ hoặc kết hôn -> số quốc tịch là:
Tôi có quốc tịch thông qua cách khác -> giải thích
Tôi là thường trú nhân Mỹ -> A number là:
Tôi nhập cảnh Mỹ hợp pháp bằng visa không định cư -> Mã số I-94 là
Tôi
(tuổi)
và đã cư trú ở Mỹ kể từ (tháng/ngày/năm:
13. Công việc của bạn là gì?
Tên công ty?
Địa chỉ?
14. Bạn tự làm chủ?
Ngành nghề gì?
Thông tin thu nhập và tài sản
15. Thu nhập mỗi năm?
16. Số dư trong tài khoản ngân hàng Mỹ?
17. Giá trị tài sản cá nhân?
18. Cổ phiếu, chứng khoán trị giá?
19. Bảo hiểm nhân thọ trị giá...?
Bằng giá trị tiền mặt là
20. Bất động sản dưới tên bạn?
21. Khoản nợ và thế chấp ngân hàng là bao nhiêu?
22. Địa chỉ bất động sản của bạn?
23. Thông tin tất cả những người phụ thuộc tài chính của bạn
Họ, tên, tên lót (1)
Mối quan hệ với bạn (1)
Tháng/ngày/năm sinh (1)
Phụ thuộc hoàn toàn (1)
Phụ thuộc 1 phần (1)
Họ, tên, tên lót (2)
Mối quan hệ với bạn (2)
Tháng/ngày/năm sinh (2)
Phụ thuộc hoàn toàn (2)
Phụ thuộc 1 phần (2)
Họ, tên, tên lót (3)
Mối quan hệ với bạn (3)
Tháng/ngày/năm sinh (3)
Phụ thuộc hoàn toàn (3)
Phụ thuộc 1 phần (3)
24. Bạn có từng nộp đơn bảo trợ tài chánh cho ai chưa?
Không
Nếu có, cung cấp:
Họ, tên, tên lót người được bạn bảo trợ (1)
Tháng/ngày/năm nộp đơn (1)
Họ, tên, tên lót người được bạn bảo trợ (2)
Tháng/ngày/năm nộp đơn (2)
25. Bạn có từng nộp đơn bảo lãnh cho ai chưa?
Không
Họ, tên, tên lót người được bạn bảo lãnh (1)
Mối quan hệ (1)
Tháng/ngày/năm sinh (1)
Tháng/ngày/năm nộp đơn (1)
Họ, tên, tên lót người được bạn bảo lãnh (2)
Mối quan hệ (2)
Tháng/ngày/năm sinh (2)
Tháng/ngày/năm nộp đơn (2)

Người được bảo trợ

1.a. Tên:
1.b. Họ:
1.c.Tên lót
2. Tháng/ngày/năm sinh:
3. Giới tính
NamNữ
4. A number (nếu có)
5. Quốc tịch
6.Tình trạng hôn nhân
Độc thân hoặc chưa bao giờ kết hônĐã kết hônĐã li hônQuả phụLi thân hợp phápHôn nhân bị hủy bỏTrường hợp khác
7. Mối quan hệ với người bảo lãnh
8. Địa chỉ cư trú
9. Thông tin con của bạn (nếu có đi kèm theo)
Họ, tên, tên lót (1)
Tháng/ngày/năm sinh (1)
Giới tính (1)
NamNữ
Họ, tên, tên lót (2)
Tháng/ngày/năm sinh (2)
Giới tính (2)
NamNữ